شرایط گارانتی

شرایط گارانتی

- تنها در صورت ارسال مشخصات خود و شماره سریال دستگاه به صورت کامل به شماره پیامک 3000743500 ضمانت شما فعالسازی شده و از خدمات پس از فروش برخوردار خواهید شد.

- خدمات گارانتی شامل قطعات و هزینه تعمیر می باشد.

- دستگاه را بدون لوازم جانبی و تمیز به دفتر خدمات تحویل دهید.

مواردی که دستگاه شامل گارانتی نمیشود

در صورتی که متن ضمانت نامه مخدوش،ناقص یا ناخوانا باشد

آسیب های ناشی از ضرب دیدگی، شکستگی،آب خوردگی،حمل یا استفاده نادرست،نوسانات برقی و حوادث طبیعی لوازم جانبی فاقد گارانتی است.

 

 

shop icon